เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ผู้ก่อตั้งคือ นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล นางอุสา วงษ์เจริญสิน และนายหวัง วนาไพรสณฑ์ ผู้มีความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมเคมีกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีพนักงานรวม 450 คนใน 3 โรงงานผลิต

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทดีไอวายสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจ เม็ดพลาสติกพีวีซี กาว และ ผลิตภัณฑ์ยาแนว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กร


ประวัติความเป็นมา

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ก่อตั้งจากการควบรวมบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระหว่างบริษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัดและบริษัท ดีบี เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 210,000,000 บาทโดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี กาวอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาแนว ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรู้ความชำนาญ และความสำเร็จที่ได้รับ เราจึงทำการขยายธุรกิจไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ซิลิโคนยาแนวและผลิตภัณฑ์ประเภทดีไอวายหรือผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวที่จำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน 

ในปี  2555 บริษัท โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพีวีซีคอมปาวด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ โดยการเข้าร่วมถือหุ้นในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้  บริษัทฯ ในการเรียนรู้เรื่องกระบวนการผลิตเม็ดพีวีซีคอมปาวด์ที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและการผลิตเม็ดคอมปาวด์เพื่อใช้ในการแพทย์ (Medical Grade Compound) ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดคอมปาวด์และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งรับรองคุณภาพในด้านระบบบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ จากสถาบัน SGS Yarsley International Certification Services เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมกลุ่มประเทศอาเซียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา


กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

“ความพึงพอใจของลูกค้า คือ เป้าหมายสูงสุดของบริษัท”

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การบริการและจัดส่งสินค้าและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งในตลาดและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่กลุ่มลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพิสูจน์ด้วยการรับรอง ISO  และทีมตรวจสอบสำหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะจัดส่งให้กับลูกค้าของเรา นอกจากนี้ฝ่ายเทคนิคของเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ตามหลักการเป็น "One Stop Shop"

วิสัยทัศน์

บริษัทฯมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี กาว และผลิตภัณฑ์ยาแนวที่มีคุณภาพด้วยศักยภาพการบริหาร และกระบวนการผลิตที่เป็นมาตราฐานสากล เพื่อสร้างพันธมิตร ความไว้วางใจ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

พันธกิจ

1.ก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจ เม็ดพลาสติกพีวีซี กาว และ ผลิตภัณฑ์ยาแนว ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา และตรงตามความต้องการของลูกค้า

3.พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

4.พัฒนา ฝึกอบรม สนับสนุนบุคลากร รองรับการเติบโตของธุรกิจ

ค่านิยม

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพ และบริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อก้าวไกลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ความเป็นผู้นำ

‍เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง "ความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือเป้าหมายสูงสุด" และใช้หลักการนี้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงระหว่างองค์กรและลูกค้าของเรา 

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายต่างประเทศ ฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายจัดการทั่วไป

อ่านต่อ

รางวัลและใบรับรองคุณภาพ


บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งรับรองคุณภาพในด้านระบบบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ จากสถาบัน SGS Yarsley International Certification Services


APPLIED DB Public Company Limited

HEAD OFFICE
252 M 4 Sukhumvit Rd. Prakasa Muang Samutprakarn Thailand 10280

LOCAL CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2709-4040 Fax.(+66) 0709-4396

OVERSEA CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2323-1906 Fax.(+66) 2324-0552
Tel. (+66) 2709-3997

E-mail

CORPORATE GOVERNANCE :
INVESTMENT RELATION:
SALES & MARKETING:
OTHER :