INVESTOR RELATIONS

ข่าวสารนักลงทุน

ลำดับรายละเอียดขนาดดาวน์โหลด
1หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
235,15 KB
2สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2563
247,45 KB
3สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2563
24,93 MB
4สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
861,56 KB
5สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
141,34 KB
6สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
489,58 KB
7สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายนามผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี
252,12 KB
8สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
159,73 KB
9สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
148,63 KB
10สื่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
170,32 KB
11สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
89,91 KB
12แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2564
127,97 KB


APPLIED DB Public Company Limited

HEAD OFFICE
252 M 4 Sukhumvit Rd. Prakasa Muang Samutprakarn Thailand 10280

LOCAL CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2709-4040 Fax.(+66) 0709-4396

OVERSEA CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2323-1906 Fax.(+66) 2324-0552
Tel. (+66) 2709-3997

E-mail

CORPORATE GOVERNANCE :
INVESTMENT RELATION:
SALES & MARKETING:
OTHER :